กองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ

Written by Super User on . Posted in plsonline

 

 

 

 

 

การให้การศึกษาด้านพระวจนะของพระเจ้า เป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของคริสตจักร
เป็นภารกิจสำคัญที่พระเยซูทรงสั่งไว้ในพระมหาบัญชาของพระองค์
...เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา... (มธ.28:19-20)

 

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดพระวจนะพระวจนะและปรัชญาการรับใช้ของคริสตจักรไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปนั้น จำเป็นต้องมีสถาบันพระคัมภีร์เป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง รวมทั้งผลิตคณาจารย์และศิษยาภิบาลและผู้รับใช้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า ตามพระมหาบัญชาที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสั่งไว้

ด้วยเหตุนี้ ในปี 2013 องค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์ของเรา จึงได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนพระวจนะภาคค่ำในระบบถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน ... โดยในปี 2013 ได้มีการเปิดสอนพระวจนะของพระเจ้าไปทั้งหมด 2 ภาคการศึกษา จำนวน 4 วิชา มีนศ.สมัครเข้าเรียนรวมทั้งหมด 96 คนจาก 9 คริสตจักร 6 จังหวัด... จังหวัดที่ได้ร่วมรับพระพรจากชั้นเรียนพระวจนะในปี 2013 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสงขลา และจังหวัดศรีสะเกษ
ในปี 2014 ฝ่ายการศึกษาได้มีแผนงานที่จะยื่นจดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยเพื่อขอเปิดสถาบันการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้คณาจารย์จำนวน 9 ท่านได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตร Master of Ministry กับสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ

โครงการ “กองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ” เป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งสถาบันพระคัมภีร์ที่ริเริ่มโดยองค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์ โดยหนุนใจให้พี่น้องในครอบครัวฮิมทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในครอบครัวของเรา อีกทั้งยังสามารถเป็นพระพรต่อพี่น้องในพระกายที่มาจากคริสตจักรที่สังกัดองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย

“กองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ” เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยที่กองทุนจะถูกนำไปใช้ทุกๆ ปีในเรื่องต่อไปนี้
1) เป็นงบประมาณประจำปีตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
2) เป็นกองทุนกู้ยืมสำหรับส่งเสริมคณาจารย์จากคริสตจักรต่างๆ ในการศึกต่อด้านพระวจนะระดับปริญญาโท ในประเทศไทย
3) เป็นงบสำหรับสนับสนุนดูแลคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันพระคัมภีร์
4) เป็นงบสำหรับพัฒนาห้องสมุดพระคัมภีร์
5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในสถาบัน

เนื่องด้วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาข้างต้น กองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ จึงมีเป้าหมายที่จะมีการถวายเข้าสู่กองทุน ปีละ 400,000 บาท โดยหนุนใจพี่น้องให้มีส่วนร่วมกันในการถวายในค่ายครั้งนี้ หรือทำสัญญาถวายเพื่อกองทุนศึกษาพระวจนะ
ชื่อบัญชี “คริสตจักรประทีปแห่งเชียงใหม่” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามแยกสันทราย เลขบัญชี 406-2-33407-5

 

"กองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ
กองทุนเพื่อพระมหาบัญชา"

 


 

งานด้านการเรียนการสอน

 

ปี 2013


ภาคการศึกษาที่ 1/2013
• เปิดสอนทั้งหมด 3 วิชา มีคนสมัครเรียน 2 วิชา นศ.ทั้งหมด 34 คน
• วิชารากฐานชีวิตคริสเตียน สมัคร 13 คน ฮิมแพร่ 7 คน ฮิมลำปาง 6 คน
• วิชาคริสเตียนกับศาสนศาสตร์1 สมัคร 20 คน คจ.แห่งการทรงสถิต 12 คน ฮิมแพร่ 1 คน ฮิมฝาง 7 คน

 

ภาคการศึกษาที่ 2/2013

 ที่ รูปแบบ  จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
 1  ห้องเรียน 30  เชียงใหม่
 2  ถ่ายทอดสด  25  เชียงราย, แพร่, ฝาง, หาดใหญ่
 3  Skype  25  แพร่, ลำปาง, ศรีสะเกษ
   รวม  80  นศ.ใหม่ 62 เดิม 34 รวม 96 คน

 

 ที่ วิชา  จำนวนผู้สมัคร  หมายเหตุ
 1  สำรวจพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 55  เชียงใหม่, แพร่, เชียงราย, หาดใหญ่
 2  จริยธรรมคริสเตียน  25  แพร่, ลำปาง, ศรีสะเกษ
   รวม  80  นศ.ใหม่ 62 เดิม 34 รวม 96 คน

 

ปี 2014

 

เดือนสิงหาคม ภาคการศึกษาที่ 1/2014 เปิดสอน 2 วิชา ได้แก่

1. คริสเตียนกับศาสนศาสตร์ 2 สอนโดย อ.วสันต์ ศิริคำปา
มีผู้เรียนในห้องเรียน(เชียงใหม่) จำนวน 20 คน
ผู้เรียนออนไลน์ (หาดใหญ่/ลำปาง/แพร่/อ.สอง/อ.ฝาง) รวม 50 คน

2. พัฒนาภาวะผู้นำคริสเตียน สอนโดย อ.ประกิจ ตรีทศายุธ
มีผู้เรียนในห้องเรียนผ่าน Skype (เชียงใหม่) จำนวน 25 คน

 

โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ

ปี 2014 กองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ เปิดโอกาสให้คณาจารย์จำนวน 9 ท่านกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท Master of Ministry สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ โดยเริ่มหลักสูตรในเดือน กรกฎาคม 2014 เมื่อสิ้นสุดปี 2014 คณาจารย์กลุ่มนี้ลงทะเบียนไปแล้วทั้งสิ้น 4 กระบวนวิชา

 

ปี 2015

 

ฝ่ายการศึกษายื่นจดทะเบียน "สมาคมพระคริสตธรรมฮิมไทยแลนด์" และมีกำหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนมิถุนายน 2015 เป็นต้นไป เปิดสอนทั้งสิ้น 4 กระบวนวิชา 9 ชั้นเรียน (ทั้งภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคพิเศษ)

เปิดตัวเว็บไซต์ www.hbsthailand.org เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูล ดาวโหลดเอกสารตารางเรียน ใบลงทะเบียน ถามตอบปัญหา และวางแผนการเรียนได้

 

โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาพระวจนะ

ปี 2015 คณาจารย์ที่เข้าโครงการกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Ministry กับสมาคมพระคริสตธรรมกรุงเทพ มีแผนการเรียนในปี 2015 ตลอดปี ทั้งสิ้น 4 กระบวนวิชา รวมเป็น 8 กระบวนวิชา ส่วนปี 2016 มีแผนการเรียนที่เหลืออีก 2 กระบวนวิชา ก็จะจบหลักสูตร

Login