about him

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

ข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักร

   1. ชื่อคริสตจักร : คริสตจักรประทีปแห่งเชียงใหม่
   2. องค์กรที่สังกัดในประเทศไทย : สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
   3. องค์กรที่สังกัดระหว่างประเทศ : Hope International Ministries (H.I.M)
   4. โลโก้

HIM final white ความหมาย กางเขนและปลา เป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียน
วงกลม ถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน หมายถึง มุมทั้งสี่ของโลก
รัศมี 12 แฉก หมายถึง สาวกของพระเยซูคริสต์ที่จะทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จ
ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้น หมายถึง รุ่งอรุณวันใหม่ด้วยความหวังอันสดใหม่


   นิมิตของเราคือ“การทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ ด้วยการสร้างคนที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง  เพื่อตั้งคริสตจักรที่มีชีวิตและมีรากฐานตามพระวจนะ ให้เกิดขึ้นในเมืองของเรา ประเทศของเรา และทั่วทั้งโลก”

 


 

หลักข้อเชื่อ

1. พระคัมภีร์

เราเชื่อว่าพระคัมภีร์เดิม และพระคัมภีร์ใหม่ทุกคำในต้นฉบับนั้นพระเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นและทรงนำผู้เขียนโดยไม่มีข้อผิดพลาด จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า อันเป็นมาตรฐานสำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อและเป็นแหล่งแห่งการสำแดงความจริงทุกประการ

2. พระเจ้า

เราเชื่อว่าพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ และทรงเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดทั้งสิ้น มีพระองค์เดียว ทรงสำแดงพระองค์เป็นสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามพระภาคนี้เท่าเทียมกันแม้มีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ร่วมกันสร้างในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป

3. พระเยซูคริสต์

เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงปฎิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเหนือธรรมชาติ ถือกำเนิดมาจากมารีย์หญิงพรหมจารีย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแท้อย่างสมบูรณ์ และมนุษย์แท้อย่างสมบูรณ์ในเวลาเดียวก็ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้นทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ และทรงคืนพระชนม์ฝ่ายร่างกายจากความตายในวันที่สามเพื่อให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จในเรื่องความรอด เพื่อคนทั้งปวงที่เชื่อจะรอดพ้นจากความบาป พระองค์ทรงเสด็จลอยขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายของพระองค์ ขณะนี้พระองค์สถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและวันหนึ่งในอนาคตจะเสด็จกลับมาด้วยพระองค์เองอีกเป็นครั้งที่สองเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์

4. พระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ดลใจมนุษย์ให้สำนึกบาป และกระทำให้บังเกิดใหม่สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคน เพื่อให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ และทรงประทานของประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนต่างๆกัน เพื่อช่วยในการเนินชีวิต และรับใช้พระกายของคริสตจักร เราเชื่อว่าของประทานทุกอย่างที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ยังมีอยู่ในคริสตจักร และควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้เพื่อเสริมสร้างพระกาย การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นแยกจากประสบการณ์บังเกิดใหม่เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน หมายสำคัญเบื้องต้นคือ การพูดภาษาแปลก ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดในชีวิตคริสเตียน ผู้เชื่อทุกคนต้องดำเนินชีวิตที่นบนอบต่อพระคริสต์และยอมอยู่ใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนจึงควรเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอในการดำเนินชีวิตประจำวัน

5. ทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์จำนวนมาก ทูตสวรรค์เหล่านี้ปราศจากบาปเมื่อถูกสร้าง แต่ลูซิเฟอร์ได้ตั้งใจทำผิดบาปจึงกลายเป็นมารซาตาน ทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามซาตานจึงกลายเป็นวิญญาณชั่ว ซาตานกำลังครอบครองโลกแห่งความบาปนี้ แต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีอำนาจเหนือพระเจ้า มันพยายามที่จะทำลายแผนการของพระเจ้าและชีวิตมนุษย์

6. มนุษย์

เราเชื่อว่ามนุษย์คู่แรกถูกสร้างมาโดยปราศจากบาปในพระฉายของพระเจ้า แต่มนุษย์คู่แรกทำบาปโดยความตั้งใจ ทำให้มนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจความบาปและกระทำบาป มนุษย์ทุกคนจึงต้องได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ มิฉะนั้นแล้วจะถูกลงโทษให้พินาศนิรันดร์ในนรก

7. ความรอด

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถได้รับความรอด โดยผ่านทางการรับพระคุณของพระเจ้า ด้วยความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ รับการไถ่บาปของพระองค์ มิใช่โดยความดีที่เขาทำ  ความเชื่อและความวางใจในพระคริสต์อย่างแท้จริงย่อมหมายถึงการมีท่าทีกลับใจจากบาป และในที่สุดแสดงผลของการกลับใจใหม่ด้วยชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

8. คริสตจักร

เราเชื่อว่าคริสตจักรสากลประกอบด้วยคนที่เชื่อวางใจในพระคริสต์ทั่วโลก ทุกยุค ทุกสมัยรวมกันเป็นพระกายพระคริสต์ โดยมีคริสตจักรท้องถิ่นเป็นที่สร้างผู้เชื่อให้เติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ คริสตจักรท้องถิ่นประกอบด้วยผู้เชื่อที่มาอยู่รวมกันในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง มีการประชุมเพื่อนมัสการฟังคำสอนซึ่งเป็นพระวจนะเป็นประจำ มีการสามัคคีธรรมร่วมกันกับพี่น้องในคริสตจักร มีการเป็นพยาน การร่วมพิธีมหาสนิทและการอธิษฐาน เป็นต้น โดยปกติคริสเตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง

9. พิธีบัพติศมาและมหาสนิท

เราเชื่อว่าพิธีบัพติศมาต้องปฎิบัติโดยวิธีจุ่มกายลงมิดน้ำ เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์การตาย การฝังและการกลับคืนชีพของพระคริสต์ ผู้ที่จะรับบัพติศมา ต้องเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระคริสต์โดยการบังเกิดใหม่แล้วเท่านั้น พิธีมหาสนิทเป็นพิธีที่ผู้เชื่อระลึกถึงพระเยซูคริสต์ และพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งคริสเตียนถือปฏิบัติเสมอจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา

10. การรักษาโรค

เราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์จะรักษาคริสเตียนที่ป่วยไข้ ยกเว้นในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดให้เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ คริสตจักรจึงถือปฎิบัติตามพระบัญชาของพระคริสต์ที่สั่งให้สาวกรักษาคนเจ็บให้หายโรค โดยการอธิษฐานขอการบำบัดรักษาผ่านฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ของพระองค์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเราเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาจะรักษาโรคของเรา เราจึงไม่ปฏิเสธการรักษาผ่านแพทย์และยารักษาโรคด้วย ยิ่งกว่านั้นเราเชื่อว่าการรักษาโรคของพระเจ้าโดยปกติเกิดขึ้นทันทีทันใดแต่ในบางเวลาพระองค์มีพระประสงค์ในการรักษาโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป

11. การประชุมนมัสการ

เราเชื่อว่าคริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง การนมัสการเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของพระเจ้า จึงต้องมีการแสดงออกของท่าทีในใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้า ดังนั้น การแสดงออกใด ๆ ที่อยู่ในกรอบพระคัมภีร์ช่วยเราเข้าใกล้พระเจ้า ตลอดจนมีความปรารถนาและเห็นคุณค่าในการนมัสการพระเจ้า ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนั้นรูปแบบในการนมัสการจึงควรมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทั้งหมด เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการนมัสการ การใช้เครื่องดนตรีในการนมัสการ การมีบรรยากาศเป็นอิสระอย่างอยู่ในระเบียบในการแสดงออกของการนมัสการของแต่ละบุคคล การใช้ของประทานในที่ประชุมเป็นต้น

12. การพิพากษานิรันดร์

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายฝ่ายร่างกายในวันสุดท้าย คนที่เชื่อจะอยู่กับพระเจ้า ในสวรรค์เต็มไปด้วยพระพรนิรันดร์ ส่วนคนที่ไม่เชื่อจะได้รับการพิพากษาและรับโทษนิรันดร์ในนรก

 


 

ค่านิยมหลัก

1. มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง

เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำ ค่านิยมนี้ใช้กับผู้เชื่อแต่ละคนและทั้งคริสตจักรโดยรวม ทุกสิ่งที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า    เราจึงอุทิศตัวช่วยเหลือพี่น้องและพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์โดยการอธิษฐาน อันนำมาซึ่งความหวังใจ เป้าหมาย และความสำเร็จ เราให้ความสำคัญกับการยอมจำนนต่อพระเจ้าซึ่งจะทำให้สมาชิกมีประสบการณ์ในการยำเกรงและยอมให้พระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์เป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิต และเมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนตามที่พระเจ้าปรารถนา เราจะเติบโตจนถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ (โคโลสี 1:17; เอเฟซัส 1:22-23; เอเฟซัส 4:13; ฟิลิปปี 3:10; มัทธิว 6:33)

2. มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกด้านทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในคริสตจักร พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสามารถสำแดงของประทานฝ่ายพระวิญญาณทุกประเภทที่ปรากฏในพระวจนะในปัจจุบันนี้ ดังนั้นเราจึงหนุนใจกันให้มีประสบการณ์ในการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับฤทธิ์เดชเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้า อีกทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังสำแดงพระคริสต์ให้แก่เราและทรงนำเราในทางของพระองค์ (เศคาริยาห์ 4:6; กิจการฯ 1:8; กาลาเทีย 5:16-18; โรม 12:6-8; 1 โครินธ์ 12)

3. ใช้พระคัมภีร์เป็นรากฐาน

เราเชื่อว่าความเชื่อและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราวางรากฐานอยู่บนหลักการพระคัมภีร์ เรามุ่งเน้นในการเทศนาแบบอรรถาธิบายและการสอนที่ครบถ้วนสมดุลเพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ ดำเนินกับพระเจ้าและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดังที่พระเจ้าปรารถนาให้เป็น การเทศนาแบบอรรถาธิบายที่มีการเจิมทำให้พระวจนะพระเจ้าเกิดความกระจ่างชัดอย่างครบถ้วนและสมดุลในบริบทของพระคัมภีร์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริง เราจึงตั้งใจจัดให้มีการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อเพื่อให้สมาชิกมีความรู้พระคัมภีร์ด้านต่างๆ รวมถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนและงานพันธกิจ (2 ทิโมธี 3:16-17; เนหะมีย์ 8:8; 2 ทิโมธี 2:15; ยากอบ 1:22)

4. มีพันธสัญญาต่อกัน

เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา พระองค์แสวงหาคนที่ยอมผูกพันตัวกับพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์ และยอมผูกพันตัวกับพระกายของพระองค์ เราเชื่อว่าการตอบสนองที่ถูกต้องต่อพันธสัญญาของพระเจ้าจะแสดงออกถึงความรัก การให้เกียรติ และการนมัสการพระองค์เหนือทุกสิ่ง ซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างสิ่งสารพัดและได้กำหนดทุกสิ่งไว้ตามน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ปรารถนาจะสร้างครอบครัวนิรันดร์ขึ้นท่ามกลางชุมชนที่พระองค์ประทับอยู่ด้วย เราจึงมีพันธสัญญาต่อกันท่ามกลางผู้เชื่อโดยการรักและก่อร่างสร้างชีวิตกันขึ้น เราจึงตั้งใจที่จะให้อภัยกัน
ประสานความแตกต่าง และกลับคืนดีในความสัมพันธ์ต่อกันเนื่องด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น (ปฐมกาล 1:1;  ดาเนียล 10:21; เอเฟซัส 1:3-10; ฮีบรู 1:1-4; วิวรณ์ 5:1-5; 10:1-7; อพยพ 20:3; สดุดี 96:9; 1 ยอห์น 4:13-21; วิวรณ์ 21:1-7; มัทธิว 6:9-13)

5. ชุมชนที่ให้ชีวิตที่บริบูรณ์  

เราเชื่อว่าคริสตจักรคือชุมชนที่ให้ชีวิตที่บริบูรณ์  เราจึงตั้งใจสร้างชุมชนแท้จริงตามแบบพระคัมภีร์ที่สำแดงความรักโดยไม่มีเงื่อนไขและประกอบด้วยผู้คนจากทุกวัฒนธรรมและทุกหนทุกแห่ง เราปรารถนาจะสร้างชุมชนที่หนุนใจและส่งเสริมกันให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เราปรารถนาจะสร้างชุมชนที่ห่วงใยกันโดยแสดงออกเป็นการช่วยเหลือ ดูแล แบ่งปัน และสามัคคีธรรมกันด้วยความรักและผูกพันกันอย่างจริงใจ เราปรารถนาจะสร้างที่แห่งหนึ่งที่คนเจ็บป่วยได้รับการรักษาและคนเหนื่อยล้ามีที่พักพิง คริสตจักรของเราจึงจัดกลุ่มย่อยๆ ภายในให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการดูแลชุมชนภาพรวมโดยตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มย่อยได้ เราปรารถนาจะมีส่วนร่วมกับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมโดยตอบสนองความต้องการครบทุกด้านและนำคนเหล่านี้ให้พบพระเยซูคริสต์ได้อย่างแท้จริง (กาลาเทีย 6:2, 10; กิจการฯ 2:42-46)

6. ก้าวไปด้วยนิมิต

เราเชื่อว่านิมิตตามแบบพระคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานให้มีความสำคัญ และเรียกร้องให้เราเชื่อฟังในการทำให้นิมิตของพระองค์สำหรับคริสตจักรสำเร็จสมบูรณ์ เรามีภาระใจต่อนิมิตที่จะทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จโดยการสร้างสาวกที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง เพื่อตั้งคริสตจักรที่มีพลังชีวิตตามแบบพระคัมภีร์ในทุกชนชาติทั่วโลกนี้ นิมิตนี้ยังรวมถึงการไปแตะสังคมในทุกด้านของชีวิตมนุษย์   เราเชื่อว่านิมิตนี้สร้างแรงบันดาลใจ มีความน่าตื่นเต้น ท้าทาย และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราจึงหนุนใจให้สมาชิกทุกคนให้มีนิมิตส่วนตัวยิ่งใหญ่เท่ากับนิมิตของพระเจ้า (สุภาษิต 29:18; ฮาบากุก 2:2; มัทธิว 28:19-20; อิสยาห์ 2:2)

7. สร้างสาวก

เราเชื่อว่าคำสั่งเรื่องหลักในพระมหาบัญชาคือการสร้างสาวกของพระคริสต์ เราจึงตั้งใจที่จะสร้างสาวกที่มีภาระใจเพื่อพระเจ้า เพื่อผู้อื่น และเพื่อพระมหาบัญชา เราตั้งใจที่จะสร้างสาวกให้เติบโตในด้านท่าที ค่านิยม และรูปแบบการดำเนินชีวิตตามแบบพระคริสต์และจดจ่อที่อาณาจักรพระเจ้า เราตั้งใจที่จะดูแลสาวกที่ดำเนินตามแบบอย่างของพระคริสต์ในด้านความถ่อมใจ มีท่าทีนบนอบ และยินดีเสียสละในการปรนนิบัติรับใช้ เราตั้งใจที่จะสร้างสาวกที่ยินดีมอบชีวิตและความปรารถนาของตนต่อพระเจ้า โดยแสดงออกด้วยการเคารพและยอมจำนนต่อพระวจนะพระเจ้า ต่อผู้นำ และต่อกันและกัน คนที่ร้อนรนและดำเนินในทางชอบธรรมจะเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและปรารถนาทำอย่างดีเลิศในชีวิตของตนและในงานรับใช้ เป็นสาวกที่จะสร้างสาวกให้เกิดขึ้นต่อๆ ไป เราจึงหนุนใจสมาชิกทุกคนให้เป็นสาวกดังที่กล่าวมานี้ (มัทธิว 28:18-20; โรม 8:29; 1 โครินธ์ 11:1; ฮีบรู 13:17)

8. พัฒนาผู้นำ

เราเชื่อว่าผู้ที่ดำเนินตามพระคริสต์ทุกคนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ เราทุ่มเทในการช่วยให้สมาชิกทุกคนค้นพบและตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่นี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
เราจึงให้ความสำคัญอันดับแรกในการสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมพร้อม และเสริมสร้างสมาชิกทุกคนให้มีส่วนร่วมในงานพันธกิจควบคู่ไปกับการเติบโตขึ้นในการเป็นผู้นำ อีกทั้งเรายังปรารถนาจะพัฒนาผู้นำทุกรุ่นที่อุทิศตัว เสียสละ และชอบธรรมเพื่อพันธกิจในการเปลี่ยนโลกนี้ (มัทธิว 9:37-38; เอเฟซัส 4:11-13; ฮีบรู 13:20-21; มัทธิว 11:12)

9. ตั้งคริสตจักร

เราปรารถนาที่จะช่วยให้ทุกคนได้รับสิทธิพิเศษในการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์โดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ เราตั้งใจที่จะมีส่วนในสิทธิเศษนี้โดยการส่งเสริมให้สมาชิกแบ่งปันความเชื่อและเข้าไปแตะสังคมที่ตนอยู่ เราเชื่อว่าผู้เชื่อทุกคนมีบทบาทในการทำพันธกิจโลก      และเราเชื่ออีกว่าคริสตจักรเป็นเครื่องมือหลักของพระเจ้าในการขยายอาณาจักรของพระองค์ ดังนั้นกลยุทธ์การทำพันธกิจโลกของเราจึงเป็นการตั้งคริสตจักรที่มีพลังชีวิตตามแบบพระคัมภีร์ในแต่ละชนชาติซึ่งจะแพร่กระจายไปทั่วชนชาติโดยการทวีคูณคริสตจักรท้องถิ่นขึ้น คริสตจักรแต่ละแห่งมีเป้าหมายที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึงชุมชนของตน ในชนชาติ และในทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกนี้ (อิสยาห์ 52:7; ลูกา 4:18-19; เอเฟซัส 3:10)

10. อยู่ภายใต้การเสริมสร้างของประทานพระเยซูคริสต์

เราเชื่อว่าพระเยซูทรงมอบของประทาน 5 ด้าน ได้แก่ อัครทูต ผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย์ เพื่อสร้างคริสตจักรให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ กลุ่มคริสตจักรที่นำโดยของประทานข้างต้นจึงเป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรในยุคสุดท้าย เราเชื่อว่ากลุ่มคริสตจักรที่นำโดยของประทานทั้งห้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ที่พระเจ้ากำลังสถาปนาขึ้นในคริสตจักรของพระองค์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่จะทรงเทพระพรลงมา ดังนั้นเราจึงปรารถนาจะทำบทบาทของประทานทั้ง 5 ด้านนี้อย่างเต็มขนาด และสนับสนุนผู้ที่มีของประทานทั้ง 5 ด้านในทุกระดับ (เอเฟซัส 2:19-22; 3:2-6; 4:11-13)


 

สิ่งที่คริสตจักรคาดหวังจากสมาชิก

1. มาคริสตจักรสม่ำเสมอ
2. มากลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตสม่ำเสมอ
3. ถวายสิบลดหรือมากกว่าสิบลดเป็นอย่างน้อย
4. ยอมรับการสร้างชีวิตผู้นำ
5. มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรและกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตตามของประทานและบทบาทที่เป็นอยู่
6. เชื่อฟังและอยู่ภายใต้การปกครองของคริสตจักร
7. เข้าเรียนพระวจนะเพื่อชีวิตเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตท่านเอง
8. เข้าร่วมค่ายประจำปี
9. มีส่วนทำให้นิมิตของคริสตจักรสำเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด จังหวัดใด ประเทศใด จะมีส่วนสนับสนุนการตั้งคริสตจักร H.I.M. ของเราให้เกิดขึ้น
10. มีส่วนร่วมในการประกาศสร้างสาวก ทั้งทางตรงและทางอ้อม และโดยการสำแสดงชีวิต